Dilluns, 20 De Agost De 2018
C/ El Portal, 1, 
Golmés - 25241
Telèfon: 973 60 15 01 Fax: 973 71 10 13

07/04
2010

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU-6) SECTOR INDUSTRIAL FRUITES VISA. ANUNCI DAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU-6) SECTOR INDUSTRIAL FRUITES VISA.

 
Per acord de Ple daquest Ajuntament de Golmés, adoptat en sessió del dia 12 de novembre de 2009, es va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana (PMU-6) sector industrial Fruites Visa, així com la memòria ambiental que shi contè, presentat pel Sr. Ramon Visa Calvís, en nom de Fruites Visa SL.
 
El text complert de lacord daprovació és el següent:
La Junta de Govern Local, el dia 29 de setembre de 2008, va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana (PMU-6) sector industrial Fruites Visa, redactat per larquitecte Lluís Castelló Gendre, juntament amb el corresponent informe mediambiental, redactat per Agrigfest Consulting.
Sha procedit al tràmit dinformació pública pel termini dun mes, mitjançant publicacions  en el BOP de Lleida núm. 143, del dia 11.10.2008, i en el Diari Segre del dia 15.10.2008.
Sha procedit a la citació personal al tràmit dinformació pública a les persones propietàries de terrenys compresos en el Pla. En aquest cas, sha notificat a lúnic propietari i promotor Fruites Visa SL.
Sha procedit a donar compliment a la informació pública via telemàtica daquesta aprovació inicial i a lanunci de publicitat i participació en el procés daprovació, per tal de donar compliment al que sestableix a lart. 10.dos del Decret Llei 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística en la pàgina web daquest Ajuntament de Golmés (http://golmes.ddl.net).
Simultàniament al tràmit dinformació pública, sha demanat informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals han estat rebuts i adjuntats a lexpedient.
Sha sol"licitat a la Comissió Provincial dUrbanisme de Lleida, linforme previ a laprovació definitiva que estableix lart. 79.1 del Text refós de la Llei durbanisme, el qual ha estat tramès a aquest Ajuntament en data 27.2.2009.
En vista de tota la documentació aportada i requerida prèviament, la tècnica municipal, ha informat favorablement i amb condicions el nou text presentat per la promotora  que recull el contingut dels informes i requeriments dels mateixos.
Atès que segons lArt. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases del règim local , la competència per aprovar definitivament un PMU es el Ple, i pot ser per  majoria simple segons lart.47.2.ll de la mateixa llei.
 
En base a tot lexposat, aquesta alcaldia proposa al Ple ladopció dels següents acords:
 
1r.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana (PMU-6) sector industrial Fruites Visa, redactat per larquitecte Lluís Castelló Gendre, visat el dia 27.4.2009 amb el núm. 2007502590, amb la incorporació del plànol Infraestructura viaria detall accès rotonda, visat el dia 20.10.2009, amb el núm. 2007502590, que recull el contingut de linforme de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya de data 7.10.2009, juntament amb el corresponent informe mediambiental, redactat per Agrigfest Consulting, amb les següents condicions:
 
1.1.- Es donarà compliment al contingut de linforme de lagencia catalana de laigua i que afecta a aquest instrument de gestió de planejament en el corresponent projecte durbanització del PMU-6, tenint en compte de que el mateix sha rebut fora de termini, per la qual cosa no es pot reflexar en el Pla.
 
1.2.- Dacord amb el que estableix lart. 86 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refós de la Llei durbanisme, no sefectuarà la publicació daquesta aprovació definitiva fins que no shagi efectuat el tràmit de lliurament en el termini dun mes al Servei territorial durbanisme de Lleida, als efectes dinformació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa complerta daquest Pla de Millora Urbana. 
 
2n.- Trametre al Servei Territorial dUrbanisme de Lleida, una còpia de lexpedient tècnic i administratiu, als efectes de donar compliment al que sestableix en lart. 86 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refós de la Llei dUrbanisme.
 
Així mateix, es fa públic tot seguit el text complet de les normes urbanístiques del pla de millora urbana de què es tracta:
 
( consultar la documentació adjunta )
 
Lacord daprovació i el contingut del Pla de millora urbana es poden consultar a través de la web daquest Ajuntament (http://golmes.ddl.net)
 
Golmés, 7 dabril de 2010
Lalcalde
 
 
 
Josep M. Palau Palau


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web