Dilluns, 20 De Agost De 2018
C/ El Portal, 1, 
Golmés - 25241
Telèfon: 973 60 15 01 Fax: 973 71 10 13

16/03
2016

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DAPROVACIÓINICIALDEMODIFICACIONSPUNTUALS DEL POUM DE GOLMÉS (Exp. 1/2015) 
EDICTE DINFORMACIÓ PÚBLICA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM DE GOLMÉS (Exp. 1/2015)
 
El Ple de l'Ajuntament de Golmes, en sessió del dia 9 de març de 2016 va aprovar inicialment les Modificacions Puntuals del Pla d'Ordenació Municipal, no sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària, el qual sexposa juntament amb el Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen, i el Plànol didentificació dels àmbits en els que lordenació proposada altera la vigent i resum de labast daquesta alteració, a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a informació pública, pel termini dun mes, durant el qual, es podrà presentar les al·legacions que es considerin adients.
 
 
 
Així mateix, va acordar suspendre preceptivament  la tramitació de plants urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, dedificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial pel termini de fins lentrada en vigor de l'instrument de planejament, i amb un màxim de dos anys, en els àmbits següents:
 
-Per la MpPOUM 01, es suspenen en làmbit Zona Colomer. Zona industria i activitats, Clau 5, subzona 5c.
 
-Per la MpPOUM 02, es suspenen en làmbit Zona Colomer. Zona industria i activitats, clau 5, subzona 5c.
 
-Per la MpPOUM 03, es suspenen en tots els àmbits.
 
-Per la MpPOUM 04, es suspenen en l'àmbit de Golparc, zona industria i activitats, clau 5, subzones 5a, 5b i 5d. La suspensió afecta també a la zona dequipaments (E).
 
-Per la MpPOUM 07, es suspenen en l'àmbit de la zona de cases aïllades en parcel.la petita (clau 3a) i de equipament (clau E).
 
-Per la MpPOUM 08, es suspenen en l'àmbit de Golparc, zona industrial i activitats, clau 5, subzones 5a, 5b i 5d., i en la zona dequipaments.
 
-Per la MpPOUM 10, es suspenen en l'àmbit de l'empresa Intergolmés SA.
 
-Per la MpPOUM 11, es suspenen en l'àmbit de les illes delimitades pels carrers Camí Codís (carrer de la Franja), carrer Provença, Carretera N-II i carrer del País Valencià.
 
-Per la MpPOUM 12, es suspenen en l'àmbit de Cal Gaset, 
 
 
 
La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament de Golmés, de dilluns a divendres, i de les 9 fins a les 14 hores., i a la web municipal www.golmes.cat.
 
 
 
Contra l'acord de suspensió de llicències, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que lha dictat, en el termini dun mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
 
Contra la resta dacords, per tractar-se dactes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
 
Golmés, 10 de març de 2016
 
 
 
Lalcalde
 
 
 
S.: Jordi Calvís Torrelles.
 
 
Documentació:
 
 
 Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web