Dilluns, 20 De Agost De 2018
C/ El Portal, 1, 
Golmés - 25241
Telèfon: 973 60 15 01 Fax: 973 71 10 13

20/03
2012

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE GOLMÉS,ENL’ÀMBIT DEL PAU-22A1 I PAU-22A2
AJUNTAMENT DE GOLMÉS

 

M. Elvira Bardella Pons, secretària daquest Ajuntament de Golmés,

CERTIFICO:

Que la corporació municipal, en sessió extraordinària de Ple del dia 16 de març de 2012, adoptà entre daltres el següent acord:

 

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE GOLMÉS, EN LÀMBIT DEL PAU-22A1 I PAU-22A2.

El Ple de la corporació va acordar, en data 26 de gener de 2012, aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Golmés, en làmbit del PAU-22A1 i PAU-22A2 daquest municipi, així com obrir un període dinformació pública dun mes. Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 16, de data 2 de febrer de 2012, al Diari Segre del dia 2 de febrer de 2012, al tauler danuncis de lAjuntament i a la pàgina web municipal, tal i com hi consta en certificat dinformació pública que suneix a lexpedient.

Es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta làmbit objecte de modificació i es va demanar a traves del Servei Territorial de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, lemissió dels informes sectorials preceptius que preveu lart. 85.5 del DL 1/2010, de 3 dagost, Text refós de la Llei dUrbanisme, a la resta dorganismes afectats per raó de llurs competències.

 

Durant el termini dinformació pública, shan presentat les al·legacions que tot seguit se relacionen, les quals han estat informades pels tècnics de lequip redactor del projecte i que consten a lexpedient:

Núm. 1,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 56. Antonio Maria Greoles Solé

Núm. 2,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 57. Natividad Serra Massot

Núm. 3,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 58. Joan Miró Brugal

Núm. 4,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 59. Ramon Casanella Mascaró

Núm. 5,  Registre Entrada: 29.02,2012, núm. 60. Angelina Reñé Crotet

Núm. 6,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 61. Foncomi SL

Núm. 7,  Registre Entrada: 29.02.2012, núm. 62. Jovergrau SL 

Núm. 8,  Registre Entrada: 02.03.2012, núm. 64. Ramón Ginestà Riera i altres

 

Sha rebut els informes preceptius que preveu lart. 85.5 del DL 1/2010, de 3 dagost, Text refós de la Llei durbanisme, i que son els següents:

-Informe emès per ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

-Informe emès per la Direcció General de Transports i Mobilitat.

-Informe emès per la Direcció General de Carreteres.

-Informe emès pel Ministerio de Fomento.

-Informe emès per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

-Informe emès per ADIF

 

Els Serveis tècnics del Departament del sòl de l Institut Català del Sòl (INCASOL), han emès amb data 13 de març de 2012, informe relatiu a les al·legacions i prescripcions presentades a laprovació inicial de la MpPOUM, el contingut del qual sen dona compte detalladament al Ple.

Sobre els informes sectorials presentats pels diferents organismes, dacord amb larticle 85.5 del TRLU linforme proposa:

1r.- Tenir en consideració allò recollit en els informes favorables emesos per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

2n.- Estimar parcialment el contingut de linforme emès per la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment.

Al  respecte de les al·legacions, informes i consultes, i linforme que sobre les mateixes sha emès,  el tècnic municipal Xavier Brufau Niubó, ha realitzat en data 13.3.2012 un informe sobre el seu contingut, i altres consideracions, proposant-ne lestimació o desestimació, total o parcial, al ple.

Com a resultat de tot aquest procés, i un cop incorporades les modificacions al document, que segons linforme tècnic no tenen caràcter de substancials, es proposa procedir a la seva aprovació provisional.

En base a tot lexposat, el Ple, amb el vot favorable de tots els assistents a lacte, i que representa la unanimitat dels membres de la corporació, ACORDA:

Primer.-Assumir el contingut de linforme de data 13 de març de 2012, emès pels serveis tècnics del Departament del sòl de l Institut Català del Sòl (INCASOL), relatiu a les al·legacions i prescripcions presentades a laprovació inicial de la MpPOUM de Golmés, àmbit del PAU-22A1 i PAU-22A2, i aprovar, en base als motius  que per a cada cas sespecifiquen en linforme esmentat, el següent:

 

1r.- Desestimar lescrit dal·legacions presentat per les senyores Maria Riera Martí, Maria Teresa Ginestà Riera, Maria Amor Ginestà Riera i els senyors Ramón Ginestà Riera i Àngel Lloret Pascual.

2n.- Estimar parcialment lescrit dal·legacions presentat pel senyor Ramón Franquesa Vigatà, en qualitat de representant legal de lempresa FONCOMI SL.

3r.- Desestimar lescrit dal·legacions presentat pels senyors Jordi, Rubén i Joël Castané Daniel en nom i representació de la mercantil JOVERGRAU SL.

4r.- Desestimar  lescrit dal·legacions presentat per la senyora Natividad Serra Massot.

5è.- Desestimar  lescrit dal·legacions presentat pel senyor Antonio Maria Greoles Solé.

 

6è.- Desestimar lescrit dal·legacions presentat per la senyora Angelina Reñé Clotet.

 

7è.- Desestimar lescrit dal·legacions presentat pel senyor Ramón Casanella Mascaró.

8è.-Desestimar  lescrit dal·legacions presentat pel senyor Joan Miró Brugal.

 

Segon.-  Comunicar a cadascun dels veïns que han presentat al·legacions si aquestes han estat acceptades o desestimades segons el contingut dels precedents acords, adjuntant còpia íntegra de la part de linforme relatiu a la seva al·legació.

 

Tercer.-Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del POUM de Golmés, àmbit del PAU-22A1 i PAU-22A2, en el qual sha incorporat els canvis fruït de lestimació de part dels escrits dal·legacions, i els informes sectorials presentats, el seu informe ambiental i tota la resta de documentació que el conforma, amb la condició que en la seva aprovació definitiva es recullin les consideracions de linforme del tècnic municipal, Xavier Brufau Niubó, de data 13 de març de 2012.

Quart.-Fer públic lacord daprovació provisional per mitjans telemàtics, dacord amb lart. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost.

Cinquè.-Trametre tota la documentació gràfica i escrita, degudament diligenciada, de lexpedient, a la Comissió Territorial dUrbanisme de Lleida, perquè emeti informe previ a la seva posterior aprovació definitiva per part del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.-Contra aquests acords, per tractar-se dun acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web